منتظر پیامهای و نظرات شما دوستان و همراه هان حسینی عزیز در اربعین سال 1400 هستیم .

قربون کبوتر های حرمت امام حسین (ع)
Romantic memory of Imam Hussein (AS)

پای مکتب حسین

حسین بیشتر از آب تشنه‌ لبیک بود.
اما افسوس که به جای افکارش
زخم‌های تنش را نشانمان دادند
و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند

فرصتی که باید مغتنم شمرد

این حرکت عظیمِ مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از هند، از اروپا، حتّی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راه‌های دور، افرادی می‌آیند در این راه‌پیمایی شرکت میکنند؛ دو روز، سه روز بیشتر یا کمتر – در این راه، پای پیاده حرکت میکنند؛ مردم عراق هم انصافاً با کمال بزرگواری و محبّت پذیرایی میکنند از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفّق میشوند باید مغتنم بشمارند.
(امام خامنه ای 1394)

The great movement of Arbaeen Hosseini

In Arbaeen Hosseini, millions of people came together; This massive movement of a group of Muslims themselves was not, of course, specific to the Shiites.There were also Sunnis – who reflected in the world, bowed; Praised; It was considered the largest gathering in the world; who? Those who are observing Islamic issues